محورهای علمی همایش

محورهای همایش مطالعات مرتبط با حوزه های زیر را در بر می گیرند:

 • روان پزشکی کودک و نوجوان: همه گیر شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان بیماری های روان پزشکی کودک و نوجوان.

با توجه به شناسایی روزافزون علت شناسی و ارتباط جنبه های عصبی تکاملی با نشانه ها و اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان، همچنین اضافه شدن طبقه تشخیصی “اختلالات عصبی تکاملی” به طبقه بندی DSM5 ،همایش محور اصلی خود را به اختلالاتی که در این گروه قرار می گیرند اختصاص داده است.

 • سلامت روان کودکان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی و نیز سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان.
 • روان پزشکی مشاوره-رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روان پزشکی در بخش های طبی غیر روان پزشکی، بیماری های سایکوسوماتیک و سوماتوسایکیک حوزه کودکان و نوجوانان، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.
 • مداخلات داروئی: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک ، عوارض جانبی داروها و درمان های ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان.
 • مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان.
 • کاربرد فن آوری های جدید در ارزیابی و درمان مشکلات سلامت روان مانند علم رباتیک، نرم افزارها، تصویربرداری های عصبی، rTMS,CDCS,….
 • حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.
 • طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک.
 • طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.
 • علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.
 • روان پرستاری کودکان: روان پرستاری در بخش های روان پزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.
 • بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و نوزاد و شیروخوار و ارتباط مادر و کودک.
 • بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتبط با  تعلیم و تربیت.
 • کار درمانی: توان بخشی کودکان در رمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.
 • گفتار درمانی: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.
 • مددکاری: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی.
 • ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.