نحوه‌ ارسال خلاصه مقالات

خلاصه مقالات باید حداکثر در ۳۵۰ کلمه با نرم افزار Word با فونت شماره ۱۴ به زبان فارسی با قلم “نازنین” و به زبان انگلیسی با قلم “Times New Roman” در بخش های مقدمه (Introduction)، اهداف مطالعه (Objectives)، روش اجرا (Method and Materials)، نتایج (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلمات کلیدی (Key words) تایپ و صرفا از طریق ایمیل article @ iacap .ir به نشانی دبیرخانه ارسال گردند. بدیهی است به خلاصه مقالاتی که بعد از زمان تعیین شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.